Regulamin

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1 Informacje o Sprzedawcy

Regulamin korzystania ze strony internetowej (zwanej dalej ?Stroną?), znajdującej się pod adresem http://www.jankowskipiotr.pl  (zwanym dalej ?Regulaminem?), określa zasady korzystania ze Strony, w tym zawierania umów kupna?sprzedaży.

Strona prowadzi działalność handlową w zakresie sprzedaży przez Internet, zwaną dalej ?Kursem?

Kurs dostarczany jest kupującemu w formie szkolenia stacjonarnego, przeprowadzonego przez licencjonowanego trenera.

Strona prowadzi działalność, o której mowa w ust. 2 na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Możliwe jest prowadzenie działalności także przez podmioty, działające w ramach programu partnerskiego, które udostępniają możliwość złożenia zamówienia na Kurs na ich stronie, przy czym realizacją zamówień zajmuje się Sprzedawca. Jeśli Kupujący ma wątpliwości, co do innego podmiotu, na którym znajduje się Kurs Sprzedawcy, powinien niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę.

Właścicielem Strony (zwany dalej ?Sprzedawcą?) jest Expertio Sp. z o.o. ul. Gdańska 123 lok.2,85-022 Bydgoszcz,REGON: 367277651, NIP: 9671391914.

Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się przez formularz kontaktowy (na stronie http://jankowskipiotr.pl) od poniedziałku do piątku w godzinach 8 ? 20, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Wszelkie informacje na Stronie mają charakter wyłącznie reklamowy. Warunki zawierania umów kupna?sprzedaży określa wyłącznie niniejszy Regulamin.

§2 Kurs

Gdy Kupujący zastosuje wiedzę i wskazówki z kursu, może (ale nie musi) osiągnąć efekty. Kurs nie posiada żadnych zapewnień dla Kupującego.

Zapisy ustępów poprzedzających nie wyłączają skorzystania przez Kupującego z umownego prawa odstąpienia (§12) jak i z uprawnień przewidzianych w przepisach prawa, w tym w ustawie z 27.07.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176).

Przepisy §2 ust. 1 ? 3 dotyczą zarówno Kupującego jak i każdej innej osoby korzystającej z Kursu.

§3 Korzystanie ze Strony

Do korzystania ze Strony nie jest wymagana rejestracja. Konieczne są:

 • Uprzednia akceptacja Regulaminu przez Kupującego oraz
 • Zobowiązanie się do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad przez Kupującego.

Ze Strony może korzystać każda osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, jednostka organizacyjna lub osoba prawna.

Kupujący, korzystając ze Sklepu, może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy, w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204), informacji handlowej (w szczególności informacje, o promocjach, wydarzeniach, nowych materiałach, nowych funkcjonalnościach Strony lub innych towarach lub usługach oferowanych przez Sprzedawcę lub podmioty z nim współpracujące, innych portalach/serwisach internetowych prowadzonych przez Sprzedawcę lub podmioty z nimi współpracujące), na podany przez Kupującego przy składaniu zamówienia adres e-mail oraz przez indywidualne komunikaty kierowane poprzez Stronę do nieokreślonej liczby Kupujących. Zgoda ta może być odwołana w każdym czasie przez wiadomość e-mail wysłaną do Sprzedawcy lub przez kliknięcie na link znajdujący się w e-mailu od Sprzedawcy pod taką informacją handlową.

§4 Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Strony

Do korzystania ze Sklepu wymagane są:

 • dostęp do Internetu;
 • poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu cookie ? Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 7.0 lub Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż 2.0;
 • włączona obsługa Cookies oraz JavaScript;
 • czynnie i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niedostosowania się Kupującego do wskazanych wyżej wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym się posługuje. W szczególności dotyczy to sytuacji, gdy Kupujący niepoprawnie skonfigurował lub nie skonfigurował konta poczty elektronicznej i wskutek tego nie dochodzą wiadomości email od Sprzedawcy do Kupującego lub od Kupującego do Sprzedawcy.

§5 Autorskie prawa majątkowe. Ochrona treści na Stronie

Kurs stanowi utwór w myśl ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83) i podlega ochronie przewidzianej w tym przepisie.

Autorskie prawa majątkowe do Kursu przysługują Sprzedawcy, zaś autorskie prawa osobiste ? jego autorowi.

Kupno Kursu nie daje Kupującemu żadnych autorskich praw majątkowych ani osobistych do Kursu. Wywołuje dokładnie taki sam skutek jak zakup egzemplarza zwykłej książki ? Kupujący nabywa jedynie egzemplarz książki, a nie jakiekolwiek prawa autorskie do niej. Kupujący może korzystać z niego wyłącznie dla własnych potrzeb.

W szczególności Kupującemu nie wolno:

 • zwielokrotniać Kursu lub rozpowszechniać dostarczonych materiałów (zarówno w formie drukowanej jak i elektronicznej);
 • udostępniać Kursu jakimkolwiek innym osobom; zarówno w formie drukowanej jak i elektronicznej;
 • najmować i użyczać Kursu; zarówno w formie drukowanej jak i elektronicznej.
 • ingerować w treść i zawartość Kursu.

W przypadku naruszenia autorskich praw majątkowych do Kursu, osoba, która dopuściła się naruszenia (także Kupujący), zapłaci Sprzedawcy karę umowną w wysokości 100 ? krotnej wysokości ceny brutto tego Kursu za każdy zwielokrotniony, rozpowszechniony lub udostępniony, najęty lub użyczony egzemplarz Kursu. Nie wyłącza to prawa Sprzedawcy do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej, jeśli wyrządzona mu szkoda przewyższa wysokość kary umownej.

ROZDZIAŁ II. ZAWIERANIE UMÓW KUPNA?SPRZEDAŻY

§6 Zaproszenie do negocjacji

Treści zawarte na Stronie, w tym w szczególności prezentacje i opisy Kursów nie stanowią oferty, a jedynie zaproszenie do składania ofert (negocjacji) przez Kupującego.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Kursów oraz cen Kursów znajdujących się na Stronie oraz przeprowadzenia i odwoływania wszelkich rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży.

§7 Złożenie zamówienia

Kupujący może złożyć zamówienie w ten sposób, iż wyszuka interesujący go Kurs, wypełni formularz, a po potwierdzeniu uiści opłatę.

Doręczenie formularza zamówienia Sprzedawcy przez Kupującego oznacza złożenie przez niego oferty kupna, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, Kursu, w tym zamówieniu wskazanego.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub niezrozumiałego wypełnienia formularza przez Kupującego; w takim wypadku zamówienia nie będę realizowane. Prawidłowe wypełnienie formularza oznacza, iż Kupujący powinien uzupełnić wszystkie rubryki oznaczone jako pola obowiązkowe, a dane powinny być zgodne ze stanem rzeczywistym.

Sprzedawca dokonuje przyjęcia zamówienia poprzez wysłanie e-maila na adres e-mail Kupującego podany w zamówieniu. W e-mailu zawarte jest podsumowanie zamówienia. Z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę następuje zawarcie umowy kupna?sprzedaży.

§8 Cofnięcie i zmiany zamówieniu

Kupujący może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub cofnąć zamówienie do momentu jego złożenia.

§9 Rozpoczęcia realizacji zamówienia, zapłata ceny

Warunkiem rozpoczęcia realizacji zamówienia przez Sprzedawcę jest uprzednia zapłata ceny przez Kupującego.

Kupujący zobowiązany jest zapłacić cenę w terminie 10 dni od zawarcia umowy kupna?sprzedaży. Datą zapłaty jest data otrzymania przez Sprzedawcę informacji o zaksięgowaniu wpłaty przez serwis tpay.com. Cena Kursu prezentowanego na Stronie podana jest w polskich złotych i jest ceną brutto. Cena podana przy Kursie jest wiążąca od chwili zawarcia umowy kupna?sprzedaży

Kupujący może dokonać zapłaty za Kurs tylko z wykorzystaniem systemu płatności tpay.coml . W takim wypadku Kupujący obowiązany jest zapoznać się z regulaminem płatności, do którego link udostępniany jest każdorazowo przy dokonywaniu płatności. Regulamin tpay.com znajduje się pod adresem http://www.tpay.com.

Kupujący obowiązany jest podać dokładnie ten tytuł wpłaty, który wyświetli się na stronie po kliknięciu przycisku ?Płacę? bez jakichkolwiek modyfikacji. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewłaściwie podanego tytułu wpłaty przez Kupującego.

Wszelkie koszty zapłaty (w tym koszty przelewu transgranicznego) obciążają Kupującego.

Jeżeli Kupujący nie zapłaci ceny, Sprzedawca będzie mu przez okres 15 dni od dnia zawarcia umowy, wysyłał na podany przy składaniu Zamówienia adres e-mail przypomnienie o obowiązku zapłaty Ceny. Jeśli Kupujący nie chce otrzymywać tych informacji, może zrezygnować z ich otrzymywania, w każdym czasie, przez wiadomość e-mail wysłaną do Sprzedawcy lub przez kliknięcie na link znajdujący się w e-mailu od Sprzedawcy pod taką informacją.

§10 Realizacja zamówienia

Z chwilą zaksięgowania zapłaty ceny, na e-mail podany przez Kupującego przy składaniu Zamówienia wysyłany jest e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia i szczegółami kursu.

§11 Faktura

Na żądanie Kupującego zostanie mu wystawiona faktura VAT.

Kupujący, który chce otrzymać fakturę VAT, wystarczy że poinformuje o tym Sprzedawcę i drogą elektroniczną na adres email zostanie wysłana faktura w formacie PDF.

Faktura wystawiana jest w formie elektronicznej, do 7 dni od chwili złożenia zamówienia, chyba że przepisy nakazują inny termin.

ROZDZIAŁ III. PRAWO ODSTĄPIENIA, ZWROTY, REKLAMACJE

§12 Prawo odstąpienia od umowy

Kupujący będący konsumentem, może odstąpić od umowy kupna?sprzedaży, bez podania przyczyn w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od dnia odbycia kursu (umowne prawo odstąpienia).

Odstąpienie wykonywana się przez oświadczenie złożone Sprzedawcy w formie e-mailowej z adresu e-mail wskazanego przy składaniu Zamówienia na adres e-mail wskazany w Regulaminie.

Zwrot Ceny następuje na konto wskazane przez Kupującego, w terminie 14 dni od dnia spełnienia warunków, o których mowa w ust. 3.

Odstąpienie nie będzie uważane za skuteczne, jeśli istnieją uzasadnione wątpliwości, iż wykonywanie przez Kupującego uprawnień, o których mowa w niniejszym paragrafie, nosi cechy nadużycia (wielokrotne odstąpienie, kupowanie wielu Kursów po kolei i następnie odstąpienie od umowy kupna ? sprzedaży każdego z nich itp.). O odmowie uwzględnienia odstąpienia Sprzedawca poinformuje Kupującego w terminie 7 dni od doręczenia mu oświadczenia od odstąpieniu. Milczenia Sprzedawcy nie uważa się za uwzględnienie odstąpienia.

§13 Niezgodność Kursu z umową. Postępowanie reklamacyjne.

Kupujący ma prawo dokonać reklamacji Kursu wyłącznie w przypadku niezgodności Kursu z umowa, na zasadach określonych w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z 27.07.2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176).

Kupujący, który chce skorzystać z uprawnień, o których mowa w ust. 1 zobowiązany jest w tym celu niezwłocznie poinformować Sprzedawcę na piśmie, załączając szczegółowy opis niezgodności towaru z umowa (zwanej dalej ?Reklamacją?).

Reklamacje składa się poprzez jej przesłanie wraz z fakturą VAT (jeśli została wystawiona), a jeśli nie została wystawiona ? dokumentem potwierdzającym dokonanie zakupu i zapłatę ceny (np. wydrukiem z konta bankowego, innym dowodem zapłaty).

Sprzedawca zobowiązuje się usunąć wady Kursu w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji Sprzedawcy.

Sprzedawca pokrywa koszty uzasadnionych reklamacji, w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy.

W przypadku gdy w wykonywaniu uprawnień, o których mowa w ust. 1, Kupujący odstępuje od umowy kupna-sprzedaży, stosuje się przepisy §12.

ROZDZIAŁ IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§14 Ochrona danych osobowych

Sprzedawca jest administratorem danych osobowych Kupujących.

Kupujący podaje przy składaniu Zamówienia następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres zamieszkania i adres e-mail.

Kupujący wyraża zgodę na:

 • przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie swoich danych osobowych przez Sprzedawcę w zakresie niezbędnym do wykonania umowy kupna?sprzedaży;
 • przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych przez Sprzedawcę w celach statystycznych.

Kupujący oświadcza, że został poinformowany o przysługujących mu na podstawie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych uprawnieniach, a w szczególności o:

 • prawie wglądu do jego danych, żądania ich korekty lub uzupełnienia oraz usunięcia;
 • adresie siedziby i pełnej nazwie administratora danych;
 • przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych, którymi są wyłącznie osoby świadczące usługi na rzecz Sprzedawcy, w zakresie związanym z działalnością Strony;
 • dobrowolności podania danych.

Sprzedawca wykorzystuje Cookies ? plik tekstowy, dzięki któremu Kupujący zostanie rozpoznany w systemie i może otrzymać spersonalizowane treści na Stronie. Pliki Cookies są domyślnie akceptowane przez wszystkie przeglądarki internetowe.

ROZDZIAŁ V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY

§15 Odpowiedzialność Sprzedawcy

Sprzedawca nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za zdarzenia wynikłe z:

 • niedostosowania się Kupującego do wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym Sprzedawca się posługuje;
 • braku możliwości dostępu do Strony, wynikającego z przyczyn od Sprzedawcy niezależnych; w tym uniemożliwienia dostępu do Strony przez podmiot świadczący usługi telekomunikacyjne lub podmiot świadczący usługi hostingowe;
 • siły wyższej;
 • awarii, przyczyn leżących po stronie Access providerów, dostawców Internetu, dostawców serwerów, awarii sprzętu lub oprogramowania Kupującego;
 • niezamierzonych błędów czy luk bezpieczeństwa w oprogramowaniu Strony;
 • błędów czy luk bezpieczeństwa w użytej technologii, zarówno w oprogramowaniu serwerów protokół internetowych, jak i w oprogramowaniu Strony;
 • niewłaściwego korzystania ze Strony przez Kupującego; niezastosowania się do treści zamieszczonych na Stronie;
 • przerwy technicznej w funkcjonowaniu domeny, w przypadku planowanej, bieżącej obsługi serwera oraz oprogramowania Strony;
 • złośliwej lub naruszającej prawo działalności użytkowników Internetu czy korzystających ze Sklepu;
 • naruszenia innych postanowień Regulaminu przez Kupującego.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za oznaczenie jego e-maili jako spam przez dostawcę usług poczty elektronicznej, z której korzysta Kupujący.

W sytuacji aktualizowania oprogramowania (w tym także wprowadzania nowych funkcjonalności) oraz prac konserwacyjnych, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia działania Strony lub niektórych jego funkcji. Zamówienia złożone w tym czasie, będą realizowane po zakończeniu procesu aktualizacji lub prac konserwacyjnych.

ROZDZIAŁ VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§16 Postanowienia końcowe

Treść Regulaminu jest udostępniona nieodpłatnie wszystkim Kupującym na Stronie z w taki sposób, aby Kupujący przed zawarciem umowy mógł pozyskać, odtworzyć, utrwalić oraz przechowywać (w tym w zwykłym toku czynności) treść Regulaminu, za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługuje. W przypadku wątpliwości co do interpretacji postanowień Regulaminu Kupujący może zwrócić się o wyjaśnienie do Sprzedawcy.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej. Zmiana nie dotyczy zamówień, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu, do zamówień tych, a także wszelkich skutków prawnych z nich wynikających (w szczególności praw konsumenta) stosuje się przepisy dotychczasowe.

Prawem właściwym dla umowy kupna?sprzedaży jest prawo polskie.

Do wszelkich sporów wynikłych z niniejszego Regulaminu, jak i wszelkich stosunków prawnych wynikających z umów kupna?sprzedaży, jak i w przypadku wypowiedzenia, rozwiązania, odstąpienia, unieważnienia lub uznania za niebyłe tychże umów, wyłącznie właściwy jest sąd właściwy dla miejsca zamieszkania Sprzedawcy, chyba że Kupujący jest konsumentem, wówczas właściwy jest sąd wedle właściwości ogólnej.

Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń wynikających ze zdarzeń, o których mowa w ust. 4, przysługuje Kupującemu, po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.

Postanowienia Regulaminu nie uchybiają przepisom o ochronie konsumentów, jeśli Kupujący jest osobą fizyczną, która nabywa Kurs w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego), w szczególności art. 384- 385 Kodeksu cywilnego.

Do korzystania z Serwisu mają zastosowanie przepisy ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204), zaś do umów kupna?sprzedaży Kursu ? przepisy prawa cywilnego o umowie sprzedaży.

Regulamin wchodzi w życie od dnia 20.12.2017 r.